1

2

3

4

بیمار ۶۲ ساله با آرتروز شدید زانوها و پا پرانتزی شدید که در لیست عمل جراحی تعویض مفصل قرار دارد

خانم ۸۲ ساله با شکستگی لگن بدنبال تصادف قبل از عمل

خانم ۸۲ ساله شکستگی لگن بدنبال تصادف بعد از جراحی و تعویض مفصل

خانم ۸۵ ساله شکستگی لگن که یک مرحله توسط یکی همکاران با پیچ و پلاک فیکس شده است ولی شکستگی جوش نخورده است .پس از ۳ ماه از عمل اولیه د پیچ و پلاک خارج شد و مفصل مصنوعی جاگذاری شد

گرافی همان بیمار پس از خارج کردن پیچها و پلاک و تعویض مفصل لگن

MixPhoneInstagram